Smernica a rovnica priamky 4x+3y=44


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 8] a B[8; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.3333x+14.6667

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+3y-44 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+5
y = -4t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.3333

Smerový uhol priamky: φ = -53°7'48″ = -0.9273 rad

X-posunutie: x0 = 11

Y-posunutie: y0 = q = 14.6667

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8.8

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (3; -4)

Normálový vektor: n = (4; 3)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 6]

Rovnica osi úsečky: 3x-4y+4.5 = 0


Vektor OA = (5; 8) ;   |OA| = 9.434
Vektor OB = (8; 4) ;   |OB| = 8.9443
Skalárny súčin OA .OB = 72
Uhol ∠ AOB = 31°25'46″ = 0.5485 rad