Smernica a rovnica priamky 3x+4y=47


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[5; 8] a B[9; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.75x+11.75

Normálový tvar rovnice priamky: 3x+4y-47 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+5
y = -3t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.75

Smerový uhol priamky: φ = -36°52'12″ = -0.6435 rad

X-posunutie: x0 = 15.6667

Y-posunutie: y0 = q = 11.75

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 9.4

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (4; -3)

Normálový vektor: n = (3; 4)

Stred úsečky AB: M = [7; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-3y-8.5 = 0


Vektor OA = (5; 8) ;   |OA| = 9.434
Vektor OB = (9; 5) ;   |OB| = 10.2956
Skalárny súčin OA .OB = 85
Uhol ∠ AOB = 28°56'24″ = 0.5051 rad