Smernica a rovnica priamky 3x-4y=18


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[6; 0] a B[10; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.75x-4.5

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-4y-18 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+6
y = 3t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.75

Smerový uhol priamky: φ = 36°52'12″ = 0.6435 rad

X-posunutie: x0 = 6

Y-posunutie: y0 = q = -4.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.6

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (4; 3)

Normálový vektor: n = (3; -4)

Stred úsečky AB: M = [8; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+3y-36.5 = 0


Vektor OA = (6; 0) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (10; 3) ;   |OB| = 10.4403
Skalárny súčin OA .OB = 60
Uhol ∠ AOB = 16°41'57″ = 0.2915 rad