Smernica a rovnica priamky x-2y=6


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[6; 0] a B[8; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.5x-3

Normálový tvar rovnice priamky: x-2y-6 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+6
y = t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.5

Smerový uhol priamky: φ = 26°33'54″ = 0.4636 rad

X-posunutie: x0 = 6

Y-posunutie: y0 = q = -3

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.6833

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (2; 1)

Normálový vektor: n = (1; -2)

Stred úsečky AB: M = [7; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+y-14.5 = 0


Vektor OA = (6; 0) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (8; 1) ;   |OB| = 8.0623
Skalárny súčin OA .OB = 48
Uhol ∠ AOB = 7°7'30″ = 0.1244 rad