Smernica a rovnica priamky x-3y=6


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[6; 0] a B[9; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.3333x-2

Normálový tvar rovnice priamky: x-3y-6 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+6
y = t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.3333

Smerový uhol priamky: φ = 18°26'6″ = 0.3218 rad

X-posunutie: x0 = 6

Y-posunutie: y0 = q = -2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.8974

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (3; 1)

Normálový vektor: n = (1; -3)

Stred úsečky AB: M = [7.5; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+y-23 = 0


Vektor OA = (6; 0) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (9; 1) ;   |OB| = 9.0554
Skalárny súčin OA .OB = 54
Uhol ∠ AOB = 6°20'25″ = 0.1107 rad