Smernica a rovnica priamky 10x-3y=60


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[6; 0] a B[9; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 3.3333x-20

Normálový tvar rovnice priamky: 10x-3y-60 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+6
y = 10t      ; t ∈ R

Smernica: k = 3.3333

Smerový uhol priamky: φ = 73°18'3″ = 1.2793 rad

X-posunutie: x0 = 6

Y-posunutie: y0 = q = -20

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.747

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.4403

Vektor: AB = (3; 10)

Normálový vektor: n = (10; -3)

Stred úsečky AB: M = [7.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 3x+10y-72.5 = 0


Vektor OA = (6; 0) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (9; 10) ;   |OB| = 13.4536
Skalárny súčin OA .OB = 54
Uhol ∠ AOB = 48°46″ = 0.838 rad