Smernica a rovnica priamky 4x-3y=24


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[6; 0] a B[9; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.3333x-8

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-3y-24 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+6
y = 4t      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.3333

Smerový uhol priamky: φ = 53°7'48″ = 0.9273 rad

X-posunutie: x0 = 6

Y-posunutie: y0 = q = -8

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.8

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (3; 4)

Normálový vektor: n = (4; -3)

Stred úsečky AB: M = [7.5; 2]

Rovnica osi úsečky: 3x+4y-30.5 = 0


Vektor OA = (6; 0) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (9; 4) ;   |OB| = 9.8489
Skalárny súčin OA .OB = 54
Uhol ∠ AOB = 23°57'45″ = 0.4182 rad