Smernica a rovnica priamky 5x-3y=30


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[6; 0] a B[9; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.6667x-10

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-3y-30 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+6
y = 5t      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.6667

Smerový uhol priamky: φ = 59°2'10″ = 1.0304 rad

X-posunutie: x0 = 6

Y-posunutie: y0 = q = -10

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.145

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (3; 5)

Normálový vektor: n = (5; -3)

Stred úsečky AB: M = [7.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+5y-35 = 0


Vektor OA = (6; 0) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (9; 5) ;   |OB| = 10.2956
Skalárny súčin OA .OB = 54
Uhol ∠ AOB = 29°3'17″ = 0.5071 rad