Smernica a rovnica priamky 7x-4y=38


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[6; 1] a B[10; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.75x-9.5

Normálový tvar rovnice priamky: 7x-4y-38 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+6
y = 7t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.75

Smerový uhol priamky: φ = 60°15'18″ = 1.0517 rad

X-posunutie: x0 = 5.4286

Y-posunutie: y0 = q = -9.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.7133

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (4; 7)

Normálový vektor: n = (7; -4)

Stred úsečky AB: M = [8; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+7y-63.5 = 0


Vektor OA = (6; 1) ;   |OA| = 6.0828
Vektor OB = (10; 8) ;   |OB| = 12.8062
Skalárny súčin OA .OB = 68
Uhol ∠ AOB = 29°11'51″ = 0.5096 rad