Smernica a rovnica priamky 2x-y=11


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[6; 1] a B[7; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 2x-11

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-y-11 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+6
y = 2t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 2

Smerový uhol priamky: φ = 63°26'6″ = 1.1071 rad

X-posunutie: x0 = 5.5

Y-posunutie: y0 = q = -11

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.9193

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (1; 2)

Normálový vektor: n = (2; -1)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 2]

Rovnica osi úsečky: x+2y-10.5 = 0


Vektor OA = (6; 1) ;   |OA| = 6.0828
Vektor OB = (7; 3) ;   |OB| = 7.6158
Skalárny súčin OA .OB = 45
Uhol ∠ AOB = 13°44'11″ = 0.2397 rad