Smernica a rovnica priamky 9x-2y=52


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[6; 1] a B[8; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 4.5x-26

Normálový tvar rovnice priamky: 9x-2y-52 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+6
y = 9t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 4.5

Smerový uhol priamky: φ = 77°28'16″ = 1.3521 rad

X-posunutie: x0 = 5.7778

Y-posunutie: y0 = q = -26

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.6402

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (2; 9)

Normálový vektor: n = (9; -2)

Stred úsečky AB: M = [7; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+9y-63.5 = 0


Vektor OA = (6; 1) ;   |OA| = 6.0828
Vektor OB = (8; 10) ;   |OB| = 12.8062
Skalárny súčin OA .OB = 58
Uhol ∠ AOB = 41°52'40″ = 0.7309 rad