Smernica a rovnica priamky 3x-2y=16


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[6; 1] a B[8; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.5x-8

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-2y-16 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+6
y = 3t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.5

Smerový uhol priamky: φ = 56°18'36″ = 0.9828 rad

X-posunutie: x0 = 5.3333

Y-posunutie: y0 = q = -8

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.4376

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (2; 3)

Normálový vektor: n = (3; -2)

Stred úsečky AB: M = [7; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+3y-21.5 = 0


Vektor OA = (6; 1) ;   |OA| = 6.0828
Vektor OB = (8; 4) ;   |OB| = 8.9443
Skalárny súčin OA .OB = 52
Uhol ∠ AOB = 17°6'10″ = 0.2985 rad