Smernica a rovnica priamky 9x+4y=94


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:
Line slope diagram

Priamka vedená bodmi A[6; 10] a B[10; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -2.25x+23.5

Normálový tvar rovnice priamky: 9x+4y-94 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+6
y = -9t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -2.25

Smerový uhol priamky: φ = -66°2'15″ = -1.1526 rad

X-posunutie: x0 = 10.4444

Y-posunutie: y0 = q = 23.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 9.5443

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.8489

Vektor: AB = (4; -9)

Normálový vektor: n = (9; 4)

Stred úsečky AB: M = [8; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-9y+17.5 = 0


Vektor OA = (6; 10) ;   |OA| = 11.6619
Vektor OB = (10; 1) ;   |OB| = 10.0499
Skalárny súčin OA .OB = 70
Uhol ∠ AOB = 53°19'32″ = 0.9307 rad