Smernica a rovnica priamky 8x+y=58


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[6; 10] a B[7; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -8x+58

Normálový tvar rovnice priamky: 8x+y-58 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+6
y = -8t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -8

Smerový uhol priamky: φ = -82°52'30″ = -1.4464 rad

X-posunutie: x0 = 7.25

Y-posunutie: y0 = q = 58

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.194

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (1; -8)

Normálový vektor: n = (8; 1)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 6]

Rovnica osi úsečky: x-8y+41.5 = 0


Vektor OA = (6; 10) ;   |OA| = 11.6619
Vektor OB = (7; 2) ;   |OB| = 7.2801
Skalárny súčin OA .OB = 62
Uhol ∠ AOB = 43°5'27″ = 0.7521 rad