Smernica a rovnica priamky 5x+y=40


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[6; 10] a B[7; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -5x+40

Normálový tvar rovnice priamky: 5x+y-40 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+6
y = -5t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -5

Smerový uhol priamky: φ = -78°41'24″ = -1.3734 rad

X-posunutie: x0 = 8

Y-posunutie: y0 = q = 40

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.8446

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (1; -5)

Normálový vektor: n = (5; 1)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 7.5]

Rovnica osi úsečky: x-5y+31 = 0


Vektor OA = (6; 10) ;   |OA| = 11.6619
Vektor OB = (7; 5) ;   |OB| = 8.6023
Skalárny súčin OA .OB = 92
Uhol ∠ AOB = 23°29'55″ = 0.4101 rad