Smernica a rovnica priamky 5x+3y=60


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[6; 10] a B[9; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.6667x+20

Normálový tvar rovnice priamky: 5x+3y-60 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+6
y = -5t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.6667

Smerový uhol priamky: φ = -59°2'10″ = -1.0304 rad

X-posunutie: x0 = 12

Y-posunutie: y0 = q = 20

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 10.2899

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (3; -5)

Normálový vektor: n = (5; 3)

Stred úsečky AB: M = [7.5; 7.5]

Rovnica osi úsečky: 3x-5y+15 = 0


Vektor OA = (6; 10) ;   |OA| = 11.6619
Vektor OB = (9; 5) ;   |OB| = 10.2956
Skalárny súčin OA .OB = 104
Uhol ∠ AOB = 29°58'54″ = 0.5233 rad