Smernica a rovnica priamky 4x+3y=54


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[6; 10] a B[9; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.3333x+18

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+3y-54 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+6
y = -4t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.3333

Smerový uhol priamky: φ = -53°7'48″ = -0.9273 rad

X-posunutie: x0 = 13.5

Y-posunutie: y0 = q = 18

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 10.8

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (3; -4)

Normálový vektor: n = (4; 3)

Stred úsečky AB: M = [7.5; 8]

Rovnica osi úsečky: 3x-4y+9.5 = 0


Vektor OA = (6; 10) ;   |OA| = 11.6619
Vektor OB = (9; 6) ;   |OB| = 10.8167
Skalárny súčin OA .OB = 114
Uhol ∠ AOB = 25°20'46″ = 0.4424 rad