Smernica a rovnica priamky 3x-y=16


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[6; 2] a B[7; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 3x-16

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-y-16 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+6
y = 3t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 3

Smerový uhol priamky: φ = 71°33'54″ = 1.249 rad

X-posunutie: x0 = 5.3333

Y-posunutie: y0 = q = -16

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.0596

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (1; 3)

Normálový vektor: n = (3; -1)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: x+3y-17 = 0


Vektor OA = (6; 2) ;   |OA| = 6.3246
Vektor OB = (7; 5) ;   |OB| = 8.6023
Skalárny súčin OA .OB = 52
Uhol ∠ AOB = 17°6'10″ = 0.2985 rad