Smernica a rovnica priamky 4x-3y=18


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[6; 2] a B[9; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.3333x-6

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-3y-18 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+6
y = 4t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.3333

Smerový uhol priamky: φ = 53°7'48″ = 0.9273 rad

X-posunutie: x0 = 4.5

Y-posunutie: y0 = q = -6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.6

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (3; 4)

Normálový vektor: n = (4; -3)

Stred úsečky AB: M = [7.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 3x+4y-38.5 = 0


Vektor OA = (6; 2) ;   |OA| = 6.3246
Vektor OB = (9; 6) ;   |OB| = 10.8167
Skalárny súčin OA .OB = 66
Uhol ∠ AOB = 15°15'18″ = 0.2663 rad