Smernica a rovnica priamky 5x-2y=24


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[6; 3] a B[8; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 2.5x-12

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-2y-24 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+6
y = 5t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 2.5

Smerový uhol priamky: φ = 68°11'55″ = 1.1903 rad

X-posunutie: x0 = 4.8

Y-posunutie: y0 = q = -12

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.4567

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (2; 5)

Normálový vektor: n = (5; -2)

Stred úsečky AB: M = [7; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+5y-41.5 = 0


Vektor OA = (6; 3) ;   |OA| = 6.7082
Vektor OB = (8; 8) ;   |OB| = 11.3137
Skalárny súčin OA .OB = 72
Uhol ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad