Smernica a rovnica priamky 4x+3y=39


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[6; 5] a B[9; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.3333x+13

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+3y-39 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+6
y = -4t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.3333

Smerový uhol priamky: φ = -53°7'48″ = -0.9273 rad

X-posunutie: x0 = 9.75

Y-posunutie: y0 = q = 13

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.8

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (3; -4)

Normálový vektor: n = (4; 3)

Stred úsečky AB: M = [7.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 3x-4y-10.5 = 0


Vektor OA = (6; 5) ;   |OA| = 7.8102
Vektor OB = (9; 1) ;   |OB| = 9.0554
Skalárny súčin OA .OB = 59
Uhol ∠ AOB = 33°27'55″ = 0.5841 rad