Smernica a rovnica priamky 5x+4y=62


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[6; 8] a B[10; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.25x+15.5

Normálový tvar rovnice priamky: 5x+4y-62 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+6
y = -5t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.25

Smerový uhol priamky: φ = -51°20'25″ = -0.8961 rad

X-posunutie: x0 = 12.4

Y-posunutie: y0 = q = 15.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 9.6828

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (4; -5)

Normálový vektor: n = (5; 4)

Stred úsečky AB: M = [8; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-5y-4.5 = 0


Vektor OA = (6; 8) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (10; 3) ;   |OB| = 10.4403
Skalárny súčin OA .OB = 84
Uhol ∠ AOB = 36°25'51″ = 0.6358 rad