Smernica a rovnica priamky 3x+y=26


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[6; 8] a B[7; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -3x+26

Normálový tvar rovnice priamky: 3x+y-26 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+6
y = -3t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -3

Smerový uhol priamky: φ = -71°33'54″ = -1.249 rad

X-posunutie: x0 = 8.6667

Y-posunutie: y0 = q = 26

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8.2219

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (1; -3)

Normálový vektor: n = (3; 1)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: x-3y+13 = 0


Vektor OA = (6; 8) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (7; 5) ;   |OB| = 8.6023
Skalárny súčin OA .OB = 82
Uhol ∠ AOB = 17°35'33″ = 0.307 rad