Smernica a rovnica priamky 5x+2y=46


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[6; 8] a B[8; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -2.5x+23

Normálový tvar rovnice priamky: 5x+2y-46 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+6
y = -5t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -2.5

Smerový uhol priamky: φ = -68°11'55″ = -1.1903 rad

X-posunutie: x0 = 9.2

Y-posunutie: y0 = q = 23

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8.542

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (2; -5)

Normálový vektor: n = (5; 2)

Stred úsečky AB: M = [7; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-5y+13.5 = 0


Vektor OA = (6; 8) ;   |OA| = 10
Vektor OB = (8; 3) ;   |OB| = 8.544
Skalárny súčin OA .OB = 72
Uhol ∠ AOB = 32°34'27″ = 0.5685 rad