Smernica a rovnica priamky 10x-3y=70


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[7; 0] a B[10; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 3.3333x-23.3333

Normálový tvar rovnice priamky: 10x-3y-70 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+7
y = 10t      ; t ∈ R

Smernica: k = 3.3333

Smerový uhol priamky: φ = 73°18'3″ = 1.2793 rad

X-posunutie: x0 = 7

Y-posunutie: y0 = q = -23.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.7048

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.4403

Vektor: AB = (3; 10)

Normálový vektor: n = (10; -3)

Stred úsečky AB: M = [8.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 3x+10y-75.5 = 0


Vektor OA = (7; 0) ;   |OA| = 7
Vektor OB = (10; 10) ;   |OB| = 14.1421
Skalárny súčin OA .OB = 70
Uhol ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad