Smernica a rovnica priamky 2x-y=14


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[7; 0] a B[8; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 2x-14

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-y-14 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+7
y = 2t      ; t ∈ R

Smernica: k = 2

Smerový uhol priamky: φ = 63°26'6″ = 1.1071 rad

X-posunutie: x0 = 7

Y-posunutie: y0 = q = -14

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.261

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (1; 2)

Normálový vektor: n = (2; -1)

Stred úsečky AB: M = [7.5; 1]

Rovnica osi úsečky: x+2y-9.5 = 0


Vektor OA = (7; 0) ;   |OA| = 7
Vektor OB = (8; 2) ;   |OB| = 8.2462
Skalárny súčin OA .OB = 56
Uhol ∠ AOB = 14°2'10″ = 0.245 rad