Smernica a rovnica priamky 6x-y=42


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[7; 0] a B[8; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 6x-42

Normálový tvar rovnice priamky: 6x-y-42 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+7
y = 6t      ; t ∈ R

Smernica: k = 6

Smerový uhol priamky: φ = 80°32'16″ = 1.4056 rad

X-posunutie: x0 = 7

Y-posunutie: y0 = q = -42

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.9048

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (1; 6)

Normálový vektor: n = (6; -1)

Stred úsečky AB: M = [7.5; 3]

Rovnica osi úsečky: x+6y-25.5 = 0


Vektor OA = (7; 0) ;   |OA| = 7
Vektor OB = (8; 6) ;   |OB| = 10
Skalárny súčin OA .OB = 56
Uhol ∠ AOB = 36°52'12″ = 0.6435 rad