Smernica a rovnica priamky 8x-y=56


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[7; 0] a B[8; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 8x-56

Normálový tvar rovnice priamky: 8x-y-56 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+7
y = 8t      ; t ∈ R

Smernica: k = 8

Smerový uhol priamky: φ = 82°52'30″ = 1.4464 rad

X-posunutie: x0 = 7

Y-posunutie: y0 = q = -56

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.9459

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (1; 8)

Normálový vektor: n = (8; -1)

Stred úsečky AB: M = [7.5; 4]

Rovnica osi úsečky: x+8y-39.5 = 0


Vektor OA = (7; 0) ;   |OA| = 7
Vektor OB = (8; 8) ;   |OB| = 11.3137
Skalárny súčin OA .OB = 56
Uhol ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad