Smernica a rovnica priamky 4x-3y=25


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[7; 1] a B[10; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.3333x-8.3333

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-3y-25 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+7
y = 4t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.3333

Smerový uhol priamky: φ = 53°7'48″ = 0.9273 rad

X-posunutie: x0 = 6.25

Y-posunutie: y0 = q = -8.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (3; 4)

Normálový vektor: n = (4; -3)

Stred úsečky AB: M = [8.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 3x+4y-37.5 = 0


Vektor OA = (7; 1) ;   |OA| = 7.0711
Vektor OB = (10; 5) ;   |OB| = 11.1803
Skalárny súčin OA .OB = 75
Uhol ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad