Smernica a rovnica priamky 9x-y=62


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[7; 1] a B[8; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 9x-62

Normálový tvar rovnice priamky: 9x-y-62 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+7
y = 9t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 9

Smerový uhol priamky: φ = 83°39'35″ = 1.4601 rad

X-posunutie: x0 = 6.8889

Y-posunutie: y0 = q = -62

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.8468

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.0554

Vektor: AB = (1; 9)

Normálový vektor: n = (9; -1)

Stred úsečky AB: M = [7.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: x+9y-57 = 0


Vektor OA = (7; 1) ;   |OA| = 7.0711
Vektor OB = (8; 10) ;   |OB| = 12.8062
Skalárny súčin OA .OB = 66
Uhol ∠ AOB = 43°12'36″ = 0.7542 rad