Smernica a rovnica priamky 7x+3y=79


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[7; 10] a B[10; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -2.3333x+26.3333

Normálový tvar rovnice priamky: 7x+3y-79 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+7
y = -7t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -2.3333

Smerový uhol priamky: φ = -66°48'5″ = -1.1659 rad

X-posunutie: x0 = 11.2857

Y-posunutie: y0 = q = 26.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 10.3732

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.6158

Vektor: AB = (3; -7)

Normálový vektor: n = (7; 3)

Stred úsečky AB: M = [8.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 3x-7y+20 = 0


Vektor OA = (7; 10) ;   |OA| = 12.2066
Vektor OB = (10; 3) ;   |OB| = 10.4403
Skalárny súčin OA .OB = 100
Uhol ∠ AOB = 38°18'31″ = 0.6686 rad