Smernica a rovnica priamky 10x+y=80


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[7; 10] a B[8; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -10x+80

Normálový tvar rovnice priamky: 10x+y-80 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+7
y = -10t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -10

Smerový uhol priamky: φ = -84°17'22″ = -1.4711 rad

X-posunutie: x0 = 8

Y-posunutie: y0 = q = 80

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.9603

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.0499

Vektor: AB = (1; -10)

Normálový vektor: n = (10; 1)

Stred úsečky AB: M = [7.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x-10y+42.5 = 0


Vektor OA = (7; 10) ;   |OA| = 12.2066
Vektor OB = (8; 0) ;   |OB| = 8
Skalárny súčin OA .OB = 56
Uhol ∠ AOB = 55°29″ = 0.9601 rad