Smernica a rovnica priamky 9x+y=73


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[7; 10] a B[8; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -9x+73

Normálový tvar rovnice priamky: 9x+y-73 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+7
y = -9t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -9

Smerový uhol priamky: φ = -83°39'35″ = -1.4601 rad

X-posunutie: x0 = 8.1111

Y-posunutie: y0 = q = 73

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8.0615

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.0554

Vektor: AB = (1; -9)

Normálový vektor: n = (9; 1)

Stred úsečky AB: M = [7.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: x-9y+42 = 0


Vektor OA = (7; 10) ;   |OA| = 12.2066
Vektor OB = (8; 1) ;   |OB| = 8.0623
Skalárny súčin OA .OB = 66
Uhol ∠ AOB = 47°52'59″ = 0.8357 rad