Smernica a rovnica priamky 7x+2y=69


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[7; 10] a B[9; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -3.5x+34.5

Normálový tvar rovnice priamky: 7x+2y-69 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+7
y = -7t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -3.5

Smerový uhol priamky: φ = -74°3'17″ = -1.2925 rad

X-posunutie: x0 = 9.8571

Y-posunutie: y0 = q = 34.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 9.4779

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (2; -7)

Normálový vektor: n = (7; 2)

Stred úsečky AB: M = [8; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-7y+29.5 = 0


Vektor OA = (7; 10) ;   |OA| = 12.2066
Vektor OB = (9; 3) ;   |OB| = 9.4868
Skalárny súčin OA .OB = 93
Uhol ∠ AOB = 36°34'23″ = 0.6383 rad