Smernica a rovnica priamky 6x+2y=62


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[7; 10] a B[9; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -3x+31

Normálový tvar rovnice priamky: 6x+2y-62 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+7
y = -6t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -3

Smerový uhol priamky: φ = -71°33'54″ = -1.249 rad

X-posunutie: x0 = 10.3333

Y-posunutie: y0 = q = 31

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 9.8031

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.3246

Vektor: AB = (2; -6)

Normálový vektor: n = (6; 2)

Stred úsečky AB: M = [8; 7]

Rovnica osi úsečky: 2x-6y+26 = 0


Vektor OA = (7; 10) ;   |OA| = 12.2066
Vektor OB = (9; 4) ;   |OB| = 9.8489
Skalárny súčin OA .OB = 103
Uhol ∠ AOB = 31°2'44″ = 0.5418 rad