Smernica a rovnica priamky 7x-y=46


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[7; 3] a B[8; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 7x-46

Normálový tvar rovnice priamky: 7x-y-46 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+7
y = 7t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 7

Smerový uhol priamky: φ = 81°52'12″ = 1.4289 rad

X-posunutie: x0 = 6.5714

Y-posunutie: y0 = q = -46

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.5054

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (1; 7)

Normálový vektor: n = (7; -1)

Stred úsečky AB: M = [7.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: x+7y-53 = 0


Vektor OA = (7; 3) ;   |OA| = 7.6158
Vektor OB = (8; 10) ;   |OB| = 12.8062
Skalárny súčin OA .OB = 86
Uhol ∠ AOB = 28°8'30″ = 0.4912 rad