Smernica a rovnica priamky 4x+3y=52


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[7; 8] a B[10; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.3333x+17.3333

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+3y-52 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+7
y = -4t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.3333

Smerový uhol priamky: φ = -53°7'48″ = -0.9273 rad

X-posunutie: x0 = 13

Y-posunutie: y0 = q = 17.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 10.4

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (3; -4)

Normálový vektor: n = (4; 3)

Stred úsečky AB: M = [8.5; 6]

Rovnica osi úsečky: 3x-4y-1.5 = 0


Vektor OA = (7; 8) ;   |OA| = 10.6301
Vektor OB = (10; 4) ;   |OB| = 10.7703
Skalárny súčin OA .OB = 102
Uhol ∠ AOB = 27°46″ = 0.4715 rad