Smernica a rovnica priamky 8x+y=64


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:
Line slope diagram

Priamka vedená bodmi A[7; 8] a B[8; 0]

Výpočet:

Smernica: k = -8

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -8x+64

Normálový tvar rovnice priamky: 8x+y-64 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+7
y = -8t+8      ; t ∈ R

Smerový uhol priamky: φ = -82°52'30″ = -1.4464 rad

X-posunutie: x0 = 8

Y-posunutie: y0 = q = 64

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.9382

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (1; -8)

Normálový vektor: n = (8; 1)

Stred úsečky AB: M = [7.5; 4]

Rovnica osi úsečky: x-8y+24.5 = 0


Vektor OA = (7; 8) ;   |OA| = 10.6301
Vektor OB = (8; 0) ;   |OB| = 8
Skalárny súčin OA .OB = 56
Uhol ∠ AOB = 48°48'51″ = 0.852 rad