Smernica a rovnica priamky 10x-y=80


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[8; 0] a B[9; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 10x-80

Normálový tvar rovnice priamky: 10x-y-80 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+8
y = 10t      ; t ∈ R

Smernica: k = 10

Smerový uhol priamky: φ = 84°17'22″ = 1.4711 rad

X-posunutie: x0 = 8

Y-posunutie: y0 = q = -80

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.9603

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.0499

Vektor: AB = (1; 10)

Normálový vektor: n = (10; -1)

Stred úsečky AB: M = [8.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x+10y-58.5 = 0


Vektor OA = (8; 0) ;   |OA| = 8
Vektor OB = (9; 10) ;   |OB| = 13.4536
Skalárny súčin OA .OB = 72
Uhol ∠ AOB = 48°46″ = 0.838 rad