Smernica a rovnica priamky 4x-y=31


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[8; 1] a B[9; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 4x-31

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-y-31 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+8
y = 4t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 4

Smerový uhol priamky: φ = 75°57'50″ = 1.3258 rad

X-posunutie: x0 = 7.75

Y-posunutie: y0 = q = -31

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.5186

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (1; 4)

Normálový vektor: n = (4; -1)

Stred úsečky AB: M = [8.5; 3]

Rovnica osi úsečky: x+4y-20.5 = 0


Vektor OA = (8; 1) ;   |OA| = 8.0623
Vektor OB = (9; 5) ;   |OB| = 10.2956
Skalárny súčin OA .OB = 77
Uhol ∠ AOB = 21°55'47″ = 0.3827 rad