Smernica a rovnica priamky 7x-y=55


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[8; 1] a B[9; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 7x-55

Normálový tvar rovnice priamky: 7x-y-55 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+8
y = 7t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 7

Smerový uhol priamky: φ = 81°52'12″ = 1.4289 rad

X-posunutie: x0 = 7.8571

Y-posunutie: y0 = q = -55

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.7782

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (1; 7)

Normálový vektor: n = (7; -1)

Stred úsečky AB: M = [8.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: x+7y-40 = 0


Vektor OA = (8; 1) ;   |OA| = 8.0623
Vektor OB = (9; 8) ;   |OB| = 12.0416
Skalárny súčin OA .OB = 80
Uhol ∠ AOB = 34°30'31″ = 0.6023 rad