Smernica a rovnica priamky 6x+2y=68


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[8; 10] a B[10; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -3x+34

Normálový tvar rovnice priamky: 6x+2y-68 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+8
y = -6t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -3

Smerový uhol priamky: φ = -71°33'54″ = -1.249 rad

X-posunutie: x0 = 11.3333

Y-posunutie: y0 = q = 34

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 10.7517

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.3246

Vektor: AB = (2; -6)

Normálový vektor: n = (6; 2)

Stred úsečky AB: M = [9; 7]

Rovnica osi úsečky: 2x-6y+24 = 0


Vektor OA = (8; 10) ;   |OA| = 12.8062
Vektor OB = (10; 4) ;   |OB| = 10.7703
Skalárny súčin OA .OB = 120
Uhol ∠ AOB = 29°32'20″ = 0.5155 rad