Smernica a rovnica priamky 10x+y=90


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[8; 10] a B[9; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -10x+90

Normálový tvar rovnice priamky: 10x+y-90 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+8
y = -10t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -10

Smerový uhol priamky: φ = -84°17'22″ = -1.4711 rad

X-posunutie: x0 = 9

Y-posunutie: y0 = q = 90

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8.9553

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.0499

Vektor: AB = (1; -10)

Normálový vektor: n = (10; 1)

Stred úsečky AB: M = [8.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x-10y+41.5 = 0


Vektor OA = (8; 10) ;   |OA| = 12.8062
Vektor OB = (9; 0) ;   |OB| = 9
Skalárny súčin OA .OB = 72
Uhol ∠ AOB = 51°20'25″ = 0.8961 rad