Smernica a rovnica priamky 8x+y=74


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[8; 10] a B[9; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -8x+74

Normálový tvar rovnice priamky: 8x+y-74 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+8
y = -8t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -8

Smerový uhol priamky: φ = -82°52'30″ = -1.4464 rad

X-posunutie: x0 = 9.25

Y-posunutie: y0 = q = 74

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 9.1786

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (1; -8)

Normálový vektor: n = (8; 1)

Stred úsečky AB: M = [8.5; 6]

Rovnica osi úsečky: x-8y+39.5 = 0


Vektor OA = (8; 10) ;   |OA| = 12.8062
Vektor OB = (9; 2) ;   |OB| = 9.2195
Skalárny súčin OA .OB = 92
Uhol ∠ AOB = 38°48'41″ = 0.6774 rad