Smernica a rovnica priamky 7x+y=66


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[8; 10] a B[9; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -7x+66

Normálový tvar rovnice priamky: 7x+y-66 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+8
y = -7t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -7

Smerový uhol priamky: φ = -81°52'12″ = -1.4289 rad

X-posunutie: x0 = 9.4286

Y-posunutie: y0 = q = 66

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 9.3338

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (1; -7)

Normálový vektor: n = (7; 1)

Stred úsečky AB: M = [8.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: x-7y+37 = 0


Vektor OA = (8; 10) ;   |OA| = 12.8062
Vektor OB = (9; 3) ;   |OB| = 9.4868
Skalárny súčin OA .OB = 102
Uhol ∠ AOB = 32°54'19″ = 0.5743 rad