Smernica a rovnica priamky 3x-2y=20


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[8; 2] a B[10; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.5x-10

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-2y-20 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+8
y = 3t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.5

Smerový uhol priamky: φ = 56°18'36″ = 0.9828 rad

X-posunutie: x0 = 6.6667

Y-posunutie: y0 = q = -10

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.547

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (2; 3)

Normálový vektor: n = (3; -2)

Stred úsečky AB: M = [9; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+3y-28.5 = 0


Vektor OA = (8; 2) ;   |OA| = 8.2462
Vektor OB = (10; 5) ;   |OB| = 11.1803
Skalárny súčin OA .OB = 90
Uhol ∠ AOB = 12°31'44″ = 0.2187 rad