Smernica a rovnica priamky 8x-y=62


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[8; 2] a B[9; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 8x-62

Normálový tvar rovnice priamky: 8x-y-62 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+8
y = 8t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 8

Smerový uhol priamky: φ = 82°52'30″ = 1.4464 rad

X-posunutie: x0 = 7.75

Y-posunutie: y0 = q = -62

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.6902

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (1; 8)

Normálový vektor: n = (8; -1)

Stred úsečky AB: M = [8.5; 6]

Rovnica osi úsečky: x+8y-56.5 = 0


Vektor OA = (8; 2) ;   |OA| = 8.2462
Vektor OB = (9; 10) ;   |OB| = 13.4536
Skalárny súčin OA .OB = 92
Uhol ∠ AOB = 33°58'36″ = 0.593 rad