Smernica a rovnica priamky 4x-y=30


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[8; 2] a B[9; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 4x-30

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-y-30 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+8
y = 4t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 4

Smerový uhol priamky: φ = 75°57'50″ = 1.3258 rad

X-posunutie: x0 = 7.5

Y-posunutie: y0 = q = -30

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.2761

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (1; 4)

Normálový vektor: n = (4; -1)

Stred úsečky AB: M = [8.5; 4]

Rovnica osi úsečky: x+4y-24.5 = 0


Vektor OA = (8; 2) ;   |OA| = 8.2462
Vektor OB = (9; 6) ;   |OB| = 10.8167
Skalárny súčin OA .OB = 84
Uhol ∠ AOB = 19°39'14″ = 0.343 rad