Smernica a rovnica priamky 6x-y=44


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[8; 4] a B[9; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 6x-44

Normálový tvar rovnice priamky: 6x-y-44 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+8
y = 6t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = 6

Smerový uhol priamky: φ = 80°32'16″ = 1.4056 rad

X-posunutie: x0 = 7.3333

Y-posunutie: y0 = q = -44

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.2336

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (1; 6)

Normálový vektor: n = (6; -1)

Stred úsečky AB: M = [8.5; 7]

Rovnica osi úsečky: x+6y-50.5 = 0


Vektor OA = (8; 4) ;   |OA| = 8.9443
Vektor OB = (9; 10) ;   |OB| = 13.4536
Skalárny súčin OA .OB = 112
Uhol ∠ AOB = 21°26'52″ = 0.3743 rad