Smernica a rovnica priamky 2x+y=21


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[8; 5] a B[9; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -2x+21

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+y-21 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+8
y = -2t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -2

Smerový uhol priamky: φ = -63°26'6″ = -1.1071 rad

X-posunutie: x0 = 10.5

Y-posunutie: y0 = q = 21

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 9.3915

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (1; -2)

Normálový vektor: n = (2; 1)

Stred úsečky AB: M = [8.5; 4]

Rovnica osi úsečky: x-2y-0.5 = 0


Vektor OA = (8; 5) ;   |OA| = 9.434
Vektor OB = (9; 3) ;   |OB| = 9.4868
Skalárny súčin OA .OB = 87
Uhol ∠ AOB = 13°34'14″ = 0.2368 rad